ALGEMENE VOORWAARDEN van Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra

 

1 GELDIGHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of diensten door Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra aangegaan.

1.2 De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra zijn algemene voorwaarden. Van de voorwaarden van Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien schriftelijk overeengekomen.

 

2 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KONTRAKTPARTIJEN EN/OF DERDEN.

2.1 Verwijzing van de wederpartij naar eigen algemene voorwaarden wordt niet door Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra geaccepteerd tenzij zulks schriftelijk is overeengekomen.

2.2 De toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.

2.3 Slechts op de daarvoor bestemde transactie hebben bovengenoemde algemene voorwaarden toepassing en worden alleen aanvaard door Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra onder bovengenoemde condities. Transacties die later plaatsvinden worden niet automatisch wederom afgehandeld via die voorwaarden.

 

3 AANBIEDINGEN

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Mondelinge aanbiedingen zijn niet bindend, tenzij door Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra schriftelijk bevestigd. De geldigheid van de aanbiedingen is 30 dagen.

 

4 OVEREENKOMST

4.1 De overeenkomst tot het verrichten van diensten wordt bindend door de schriftelijke bevestiging van Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra. Elke overeenkomst wordt aangegaan met de ontbindende voorwaarde dat de wederpartij kredietwaardig blijkt, dit ter beoordeling van Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra. De opdrachtgever zal toestaan dat zonodig hierover informatie wordt ingewonnen.

4.2 Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat het door Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra gemaakte werk e.d. noch wordt gekopieerd, noch aan derden wordt gegeven of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

 

5 UITSTEL VAN DE OPDRACHT

5.1 Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra behoudt zich het recht bij niet tijdig en/of niet geheel aan zijn verplichtingen voldoen van opdrachtgever, de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen.

5.2 Bij uitstel van geheel of gedeelte van het uit te voeren werk is de opdrachtgever een zodanig gedeelte van de factuur verschuldigd als met de stand van de werkzaamheden van Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra overeenkomt, vermeerderd met de kosten die voor Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra voortvloeien uit reeds aangegane overeenkomsten met derden, ter zake van de opdracht.

5.3 Als het werk later hervat wordt, zal Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra de extra kosten die voortvloeien uit de onderbreking, doorberekenen aan de opdrachtgever.

 

6 TUSSENTIJDSE BEEINDIGING EN ONTBINDING

6.1 Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra heeft het recht de overeenkomst schriftelijk te beëindigen met onmiddellijke ingang ook als de opgedragen werkzaamheden en diensten nog niet zijn voltooid of opgeleverd of voordat de overeengekomen looptijd van de overeenkomst is beëindigd.

6.2 De in lid 1 bedoelde beëindiging heeft als gevolg dat beide partijen na het tijdstip waarop de andere partij de mededeling van beëindiging ontvangt, niet langer verplicht is om de overeenkomst na te komen.

6.3 Betalingsverplichtingen, welke betrekking hebben op de reeds verrichte werkzaamheden of geleverde diensten die vallen voor het tijdstip van beëindiging, blijven in stand en dienen onmiddellijk verrekend te worden.

 

7 WANPRESTATIE EN ONTBINDING

7.1 Als de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat dus enige ingebrekestelling is vereist.

7.2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra bij wanprestatie van de opdrachtgever ook het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten of deze als ontbonden te beschouwen, zonder rechterlijke tussenkomst.

7.3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.


8 INTELLEKTUELE EIGENDOMSRECHTEN

8.1 Op alle door Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, modellen enz. behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Bedoelde modellen enz. blijven onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn verzoek geretourneerd te worden. Slechts met schriftelijke toestemming zijn kopiëren, verveelvoudiging en openbaarmaking toegestaan.

8.2 Onverminderd het recht van Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding, is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 3500,00 voor elk in strijd met deze bepaling verrichte handeling.

 

9 ADVIEZEN

9.1 Zonder overeenstemming met Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra is het niet toegestaan gebruik te maken van adviezen, ontwerpen e.d. van bovengenoemde behalve dan wanneer het werk door hem wordt uitgevoerd.

9.2 De adviezen van Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra ten aanzien van het aanbrengen of treffen van voorzieningen in verband met door hem te verrichten diensten zijn vrijblijvend. Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra is niet verantwoordelijk voor technische of bouwkundige voorzieningen die op verzoek of in opdracht zijn of worden uitgevoerd aan of in verband met zijn diensten.

 

10 HONORERING

10.1 De honorering geschiedt volgens het overeengekomen tarief, vermeerderd met kosten gemaakt door derden. Indien na overeenkomst de kosten van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze in gevolge reeds bij de overeenkomst te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Bestaat een opdracht uit verschillende onderdelen (werken) dan wordt het honoraria voor elk van dat onderdeel afzonderlijk berekend volgens deze regeling, tenzij anders is overeengekomen.

 

11 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

11.1 De opdrachtgever verplicht zich om alle gegevens en inlichtingen die Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra nodig heeft voor de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden te verschaffen en dient zich te onthouden van handelingen waardoor Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra zijn werkzaamheden niet zal kunnen uitvoeren.

 

12 MEER- EN MINDERWERK

12.1 Indien er buiten de schuld van Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra kosten ontstaan die buiten de overeengekomen werkzaamheden vallen, kunnen deze in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.

12.2 Bij minderwerk volgt geen vermindering van het honorarium indien geen vermindering van bemoeiing van Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra heeft plaatsgevonden.

12.3 Indien de opdrachtgever wijzigingen aanbrengt in de eisen van het werk, na goedkeuring van het voorontwerp, worden eventuele extra kosten hieruit voortvloeiende afzonderlijk in rekening gebracht.

 

 

13 ANNULEREN

13.1 Bij annulering van de opdracht door opdrachtgever is opdrachtgever verplicht de door Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra aangeschafte materialen en/of uitgevoerde diensten tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten, te vergoeden.

Eveneens zal 1/3 van de overeengekomen prijs verschuldigd zijn als schadeloosstelling aan Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra. Tevens rust op de opdrachtgever de plicht Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen en/of diensten.

13.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid behoudt Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

 

14 OVERMACHT

14.1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar hier te lande, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen en/of diensten door derden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra overmacht op , die hem ontheffen van zijn verplichting tot het verrichten van diensten, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamde kan doen gelden. Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, de overeenkomst tot uitvoering van diensten te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

 

15 REKLAME

15.1 De opdrachtgever is verplicht direct na de levering en/of oplevering van zijn goederen en/of diensten, deze aan een grondige inspectie te onderwerpen en bij aanwezigheid van gebreken deze direct schriftelijk te melden aan Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra. Dit dient binnen 8 dagen na levering en/of oplevering te geschieden, zo niet dan vervalt ieder recht op reclame.

15.2 Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal dit schriftelijk worden bevestigd en door beide partijen worden ondertekend. Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen zal een onafhankelijke deskundige worden ingeschakeld, waarvan de kosten voor rekening komen van de parij die in het ongelijk is gesteld.

15.3 Indien de reclame juist blijkt te zijn, zal Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra een billijke schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen betalen of goederen vervangen na terugzending daarvan in originele staat. Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding verplicht.

15.4 Met betrekking tot door Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra in opdracht uitgevoerde research is in beginsel geen reclame mogelijk.

 

16 GARANTIE

16.1 Garantie op de door Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra geleverde diensten en/of goederen wordt uitsluitend verleend na schriftelijke overeenkomst hiervan.


17 OPLEVERING

17.1 De opleveringstermijnen welke zijn overeengekomen, zijn geen fatale termijnen. Bij te late oplevering dient de opdrachtgever Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra schriftelijk in gebreke te stellen.

17.2 Indien stagnatie optreedt welke Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra niet kan worden aangerekend, wordt de eventueel bepaalde datum van oplevering automatisch verlengd. Bedoeld worden zaken als het ontbreken van voldoende gegevens, staking of zaken genoemd in artikel 14.Overmacht.

 

18 WIJZIGINGEN

18.1 Indien de opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen na de oorspronkelijk schriftelijk overeengekomen order, welke hogere kosten met zich meebrengen, zullen deze extra in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.

18.2 Indien, na het verstrekken van de opdracht, door de opdrachtgever alsnog wijzigingen gewenst zijn, dienen dezen tijdig en schriftelijk aan Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra worden doorgegeven. Bij mondelinge of telefonische opgave is het risico geheel aan opdrachtgevers zijde, voor de ten uitvoerlegging hiervan.

18.3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat de levertijd en/of opleveringstermijn worden overschreden buiten de verantwoordelijkheid van Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra.


19 BETALING

19.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de factuur. Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,5% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur.

19.2 Kosten die voortkomen uit de niet betaling van de opdrachtgever, zoals de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau, kunnen door Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra, buiten de hoofdsom en rente om, gevorderd worden.

19.3 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 50,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

 

20 AANSPRAKELIJKHEID

20.1 Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor de schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen door Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra of door personen in zijn dienst bij de vervulling van de opdracht begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden, bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden; een en ander behoudens de in de volgende leden van dit artikel omschreven beperkingen.

20.2 Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra is slechts aansprakelijk voor het werk dat door hemzelf of onder zijn verantwoordelijkheid is ontworpen en voor zover het onder zijn directie is uitgevoerd.

20.3 Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van handelingen van aannemers of leveranciers in strijd met het bestek en/of de verdere voorwaarden.

20.4 Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra stelt kostenramingen steeds naar zijn beste vermogen op, doch is niet aansprakelijk indien blijkt dat het werk voor de geraamde kosten niet kan worden tot stand gebracht.

20.5 Bij de vaststelling van het door Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra als schade vergoeding te betalen bedrag zal rekening moeten worden gehouden met het meer of minder ernstige karakter van de tekortkoming waarvan de schade het gevolg is, in die zin dat dit bedrag verhoudingsgewijs lager wordt naarmate de tekortkoming minder ernstig is.

20.6 Bij het bepalen van het karakter van de tekortkomingen worden de gevolgen van de tekortkomingen slechts in zoverre in aanmerking genomen als Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra deze in redelijkheid had moeten voorzien.

20.7 De totaal door Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra te vergoeden schade is beperkt tot het bedrag van het hem voor zijn diensten ten behoeve van dat werk toekomende honorarium.

20.8 Indien de opdracht meer dan een object betreft, geldt als werk in de evenbedoelde zin het object waaraan de schade optreedt.

 

21 GESCHILLEN

21.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Timmer- en Onderhoudsbedrijf Robert Batstra, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

 

22 SLOTBEPALING

22.1 Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 januari 2004

 • Diensten
 • Aan- Verbouw

  Aan- Verbouw
 • Renovatie Restauratie

  Renovatie Restauratie
 • Dakkapellen

  Dakkapellen
 • Badkamers

  Badkamers
 • Kozijnen

  Kozijnen